Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
Biosfer homepage Biosfer Strategy

Biosfer Strategy

BİOSFER STRATEJİK DANIŞMANLIK

BİOSFER şirketlerin gelişme sürecindeki stratejik sorunların çözümünde destek vermektedir. Yeni iş geliştirme ve stratejik işbirlikleri alternatiflerinin geliştirilmesi ve bu projelerin fizibilitesinin yapılması gerekmektedir.


STRATEJİK YÖNETİM

Şirketlerin yönetim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerçekçi stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla BİOSFER sistematik bir şekilde destek hizmeti vermektedir.


STRATEJİK HEDEFLER

Belirlenen stratejiler için, ölçülebilir anlamlı hedefler ortaya çıkarılmalıdır.


STRATEJİK YOL HARİTALARI

Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri arasında ilişki kurarak, stratejileri zaman boyutunda bir yol haritasına dönüştürmek gerekmektedir.

 

 


İŞPLANI VE FİZİBİLİTE

İşplanı ve fizibilite çalışmaları için bir özet sunum ektedir.


YENİ İŞ GELİŞTİRME

 

 

Yeni iş geliştirme faaliyetleri için, hazırlanmasına katıldığımız ve ISO tarafından yayınlanan kılavuza başvurulması önerilir.

BİOSFER KURUMSAL ARACILIK

BİOSFER öncelikle, küçük ve orta ölçekli kuruluşlara şirket alım-satımlarında aracılık, stratejik danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermektedir. BİOSFER çok sayıda şirket kuruluş, alım-satımı ve ortaklıkları deneyimine dayanarak şirketlere uzun vadede değer kazandırmaktadır. Şirketlerin alım-satım süreci için doğru hazırlanmaları şirket değerinin doğru bir şekilde ortaya çıkarılması imkanını sağlamaktadır. Şirket ortaklarının değer kavramı ile alıcı kuruluşun değer beklentilari arasında doğal farklılıklar vardır. Bu çerçevede BİOSFER objektif bir bakışla şirketin değerlerinin doğru bir şekilde sunulmasına yardımcı olmaktadır. Şirketlerin büyüme ve kurumsallaşma aşamaları incelendiğinde aşağıdaki şekilde gelişmelerin olduğu görülür. Şirketler gelişme aşamalarında önemli miktarlarda finansal girdilere gerek duyarak büyümeye devam ederler. Herbir büyüme hamlesi yenilenen kadro ve yapısal değişiklik demektir. Bu dönüşümlerin gerçekleşmemesi veya yanlış gerçekleşmesi, durumunda şirketler rekabet gücünü yitirebilirler.Şahıs şirketi olarak başlayan bir kuruluş eğer başarılı olursa; aile şirketine veya ortaklığa dönüşür. Başarılıl olmaya devam ederse, profesyonelleşmek ve kurumsallaşmak yoluna girer. Bu aşamada da eğer başarılı ise, belki stratejik ortaklık veya finansal ortaklık kurmak mümkün olacaktır. Bu aşamalardan sonra da halka açılmak yani hisselerin borsada satılması gündeme gelebilir. Elbette bu şekilde gelişme gösteremeyen veya bu aşamaların farklı şekilde gerçekleştiği durumlar da yaygındır.

ŞİRKET SATIŞI

Şirketlerin yaşam döngüsünde şirketin bütünü veya hisselerinin satılması söz konusu olmaktadır. Kurucunun emekli olmak istemesi veya rekabet ortamında gerekli adımların atılması için finansman ihtiyacının ortaya çıkışı bu dönüm noktalarını kaçınılmaz kılabilir. Bu durumda, şirketin kısmi veya bütünsel olarak satışa hazırlanması, gerçek şirket değerine erişilmesi için gereklidir. Satış sürecinin doğru yönetilmesi de çok önemlidir. Örneğin, çok sayıda aday ile yapılan görüşmelerin başarısız sonuçlanması, geleceğe dönük projelerinin ortaya çıkarılamaması gibi basit nedenler bile şirket değerini düşürebilir. Bu hazırlıkların yapılmaması durumunda şirket sadece hurda, arsa, bina gibi temel değerlere kadar indirgenebilir. Oysa şirketin sahip olduğu fikri mülkiyet değerleri ve müşteri ilişkileri doğru sunulması durumunda değerini bulabilir. BİOSFER şirketin satış nedeninin berraklaştırılmasına yardımcı olur. Bu süreçte satışın zamanlaması kadar değer beklentisi de önemlidir. Örneğin, satış sürecinde değil, devirden sonra yeni yönetimin yetiştirilmesi sürecinde de satıcının rol alması gerekebilir.Şirketin rekabet ortamında doğru konumlandırılması alıcı gözündeki değerini belirler. Alıcı adayları için farklı konumlandırmalar bile düşünülmelidir. Hatta bazı durumlarda şirketin satış öncesi, iç yapısına çekidüzen verilmesi ve tamamen yeniden yapılandırılması da gerekebilir. BİOSFER satıcı kuruluşun tek yetkili temsilcisi olarak çalışmayı tercih eder. Bu süreçte şirketin stratejisinin belirlenmesi, yeniden yapılandırılması ve doğru alıcı adayı ile temas kurulması mümkün olabilir. Şirket satış projelerinde BİOSFER kuruluşu ve içinde bulunulan rekabet ortamını analiz eder. Şirketin başta üst yönetimi olamk üzere görevlendirilen yetkililer ile şirketin stratejik bilgilerinin ortaya çıkarılması ve bir sunumda özetlenmesi için gizlilik içerisinde bir çalışma yapar. Şirket sunumu, kurumsal ve sektörel bilgileri içerir ve alıcının aradığı temel sorulara cevap vererek daha ayrıntılı görüşmelere temel teşkil eder. Bu stratejik sunumun hazırlanması satış sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi bilahare verilecektir. Kuruluşun satış dedikodusu bile bazı durumlarda müşterilerin veya anahtar elemanların kaybedilmesine ve değerin düşmesine neden olabilir. Benzer şekilde, alıcı adayları ile itinalı bir şekilde temas kurulması gerekir. Bir çok kuruluş alıcı olmaksızın bu süreçte yer alıp rakipler ve pazar hakkında istihbarat toplamaya meraklı olabilir. Samimi alıcı adaylarının belirlenmesi ve diğerleri ile temastan kaçınılması şirket için yaşamsaldır. Bu görüşmelerde, gizlilik sözleşmelerinin uygun bir zamanda imzalanması gerekmektedir.

ŞİRKET ALIMI

Şirketlerin büyük bir kısmı dikey veya yatay genişleme süreçlerini satınalmalar veya ortaklıklar ile gerçekleştirmektedir. Buna ilaveten, finansal yatırımcılar da yatırımportföyü oluştururken çeşitli sektörlerde satınalma veya ortaklıklar kurmayı tercih etmektedirler. Bu süreçlerin yönetiminde BİOSFER alıcının temsilcisi olarak görev alabilmektedir.

YENİ ŞİRKETE ORTAKLIK

İki şirketin yeni bir fırsat alanında yetkinliklerini birleştirerek bir şirket kurması günümüzde sık rastlanan bir gelişmedir. Bu süreçte doğru ortakların bulunması ve sürdürülebilir bir ortaklığın temelinin atılması yaşamsaldır. Ortaklık anlaşmalarının uzunluğu ve olası her durum için önceden çözümler üreten yapısı yoğun çalışma gerektirir.

MEVCUT ŞİRKETE ORTAK OLMAK

Mevcut bir şirketin hisselerinin kısmen satınalınması suretiyle bir sektöre giriş tercih edilen bir yatırım şeklidir. Doğru şirkette doğru tarafların biraraya getirilmesi gerekmektedir. Bu durumda ortaklığın, tarafların yetkinliklerinden sinerji yaratacak şekilde kurgulanması gerekir. Hisse devri ve ortaklık sözleşmeleri kapsamlı çalışmalar gerektirmektedir.

PROJE VE YATIRIM FİNANSMANI

Kuruluşların yeni proje veya yatırım finansmanı için kısa veya uzun vadeli kaynaklara gereksinim duyulabilmektedir. Bu kaynakların temin edilebilmesi için, proje veya yatırım işplanlarının ve fizibilite çalışmalarının yapılması gerekir. Finansal kaynak temin edilen kuruluşlar, şirketlere ortak olacakmış gibi sektörle, şirketle, ortaklarla ve ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olmak isterler.Bu yaklaşımda uzun vadeli kredi imkanları kadar risk sermayesi temini de mümkündür. Risk sermayesi veya finansal yatırımcılar, kısa veya orta vadede şirketten çıkış yapmak üzere geçici bir ortaklık kurabilirler.

ŞİRKETİN AİLE FERTLERİNE DEVRİ

Şirket kurucuları aile fertlerini yönetimi devir için aday görmek eğilimindedir. Ancak, kurucu şirket yönetimindeyken aile fertlerinin bu konumlar için hazırlik yapmak fırsatı bulamamış olabilirler. Aile fertleri arasında şirket görevlerine getirilme durumu sadece yetkinlik ve hazırlık konusu ile sınırlı omayan çeşitli gerginliklere neden olabilir. Bu sürecin döğru yönetilmemesi durumunda aile fertlerine devir işlemi başarısızlıkla sonuçlanabilir. BİOSFER şirketin kurumsallaşma sürecinde sstratejik danışmanlık desteği vermektedir.

ŞİRKETİN PROFESYONELLERE DEVRİ (Management Buy-Out MBO)

Şirket devir aşamasında, zaman zaman çalışanlara devir konusu gündeme gelir. Şirket ortaklarının çalışanlara karşı minnet borcu bu seçenekte önemli rol oynar. Bu alternatifin cok itinalı bir şekilde yönetilmesi gerekir. Aksi takdirde, çalışanların motivasyon sorunu yaşaması kaçınılmazdır. Daha da tehlikeli boyutlara ulaşması durumunda anahtar konumdaki bazı elemanların şirketi terketmesi mümkündür. Eğer, bu yönde bir karar alınırsa şirket değerinin ne olacağı ve bedelin nasıl ödenebileceği, bir yabancıya satış alternatifi kadar dikkatli bir şekilde belirlenmelidir.

ŞİRKET HİSSELERİNİ BORSADA SATMAK

Şirketlerin finansal kaynaklara ulaşmasında yaygın yöntemlerden biri de borsada hisselerin satılmasıdır. Şirketin geçmiş yıllardaki finansal performansının uygun olması durumunda bu yaklaşımın tercih edilmesi tavsiye edilebilir. Bu seçenek en fazla hazırlık gerektiren ve geri dönüşü kolay olamayan bir yoldur. Bu yola girildiği zaman şirketin hisselerinin borsada olası iniş çıkışlardan etkilenmesi de mümkündür.